Evde Bakım Hizmetleri

Evinizde Tecrübeli ve Uzman Kadro

Bilgi i?in!

Ya?l? Bak?m Hizmetleri

?lerlemi? Ya?lardaki Hastalar?m?za Hizmet

Bilgi i?in!

T?bbi Cihaz Kiralama ve Sat??

Evindeki hastalar?n?za ?zel cihaz kiralama ve sat??

Bilgi i?in !

Emcare Sa?l?k Hizmetleri

EMCARE size uzanan s?cak bir el, biz sizlerin bireysel ihtiya?lar?n?z do?rultusunda ev ortam?n?z?n konforunda sa?l???n?z? ve ya?am kalitenizi ailenizin sevdiklerinizin yan?nda daha da artt?rmak amac?yla her an, 24 saat, kesintisiz ailenizden biri olarak size en yüksek kalitede sa?l?k hizmeti vermeye haz?r?z.

Ambulans Hizmetleri

Anestezi ve yo?un bak?m uzman? doktorlar e?li?inde ambulans hizmeti verilmektedir.

Devam? !

Bak?m Hizmetleri

Hastalar?n düzenli sa?l?k kontrolleri ila?tedavileri, gerekli müdahaleleri ve hijyenik bak?mlar? profesyonel ekiplerle, yo?un bak?m uzman doktorumuzun kontrol alt?nda yap?lmaktad?r.

Devam? !

Evde T?bbi Cihaz

Evlerinde evde bak?m hizmeti verilen hastalar?n t?bbi cihaz gereksinimi oldu?unda a?a??daki tüm t?bbi cihaz ve ekipmanlar?n sat??? veya kiralanmas? sa?lan?r.

Devam? !

Hizmetlerimiz

 

?a?da? dünya standartlar?nda, hastanede ve hastane d???nda, ba?ta evde olmak üzere, evde sa?l?k hizmetlerini ve bak?m?n?, toplumda fark?ndal???n? ve bilin?li kullan?m?n? artt?rmada ?ncü olmak ve süreklili?ini sa?lamak en ?nemli amac?m?zd?r.

  • Evde Bak?m Hizmetleri

  • Evde Bebek Bak?m?

  • ?lk Yard?m Hizmetleri

  • Ya?l? Bak?m Merkezi

  • Evde T?bbi Cihaz

  • Ambulans Hizmetleri

Evde T?bbi Cihaz Hizmetler

 

T?bbi Cihaz ve Ekipmanlar Evlerinde evde bak?m hizmeti verilen hastalar?n t?bbi cihaz gereksinimi oldu?unda a?a??daki tüm t?bbi cihaz ve ekipmanlar?n sat??? veya kiralanmas? sa?lan?r.

 • Kalbin kaotik at?mlar?n? sonland?rmak amac?yla g??üs üzerine iki kutuplu elektrotlar yerle?tirilerek yüksek ak?ml? elektrik enerjisi uygulanmas?na defibrilasyon ad? verilir.

  Emcare / T?bbi Cihaz

 • Hasta ta??ma lifti 180 kg güvenli ta??ma kapasitesine sahiptir.Kullan?lacak ki?i 180 kg olmasa bile motora binen yük,y?pranma,güvenlik,daha uzun sürede batarya ?arj ihtiyac? gibi güvenlik ve teknik üstünlükleri vard?r ayr?cada bu ?zellikleri sayesinde ?ok kolay ve maksimum güvenli kullan?m imkan? sa?lar.

  Emcare / T?bbi Cihaz

 • Logo 1
 • Logo 2
 • Logo 3
 • Logo 4
 • Logo 1
 • Logo 2
 • Logo 3
 • Logo 4

Evde Bebek Bak?m Hizmetleri

 

Bebek bak?m?; bilgi, beceri, e?itim ve tercübe gerektirir, ihtiya? duydu?u her an yan?n?zday?z..

Bebek Kontrolleri

Bebek Kontrollerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Boy/Kilo Kontrollü
A??z Bak?m?
Sar?l?k Kontrollü
Genel Vital Konroller

Anne ve Bebe?e Y?nelik Hizmetlerimiz

Gebelik takibi gebeli?in ba??ndan do?um sonras?na kadar anne ve bebe?in durumunu de?erlendirmek, anne-babay? bilgilendirmek, anne ve bebekle ilgili olas? sorunlar? ?nlemek veya tespit etmek amac?yla yap?lan muayenelerdir.

Rahat bir hamilelik ge?irmek i?in gündelik hayatta kü?ük de?i?iklikler yapabilirsiniz. Mesela güne?ten D vitamini ihtiyac?n?z? kar??lay?n, yemeklerinizi iyotlu tuzla pi?irin, a??k havada yürüyü? yap?n, güne ?l?k suyla ba?lay?n, banyo ve tuvaletin kap?s?n? kilitlemeyin.

?zellikle anneli?e ge?i?te ya?anan rol de?i?imleri ve yak?n ?evredeki ki?ilerle ?at??malar, bir kriz durumu olu?turabiliyor ve ortaya hamilelik veya do?um sonu depresyonu ??k?yor. Uzmanlar, hamilelerin ya da lohusalar?n zorlu günler ge?irmesine yol a?an bu depresyonun ??zümünde psikoterapinin etkili oldu?unu belirtiyor.

D?llenmenin olu?tu?u andan 8. haftan?n sonuna kadar ge?en d?neme embriyotik d?nem denirken bundan sonras?na ve do?uma kadar olan d?neme de fetal d?nem denmektedir. Gebelik gen? ya?taki bayanlarda d?llenme sonras? ilk gün i?inde belirlenebilir. ?ünkü adet düzensizli?i tamamlana kadar vücudun üretti?i her yumurta d?llenmeye daha uygundur. Ya? ilerledik?e do?urganl???n azalmas? bununla ilgili bir durumdur.

Do?um s?ras?nda ve do?um sonras? tibbi cihaz deste?i verilmektedir.